Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne
Sklep Internetowy CUMULUS dostępny na Stronie Internetowej działającej pod adresem www.cumulus.equipment jest prowadzony przez firmę Cumulus Outdoor sp. z o.o., REGON 523156326, Numer KRS 0000992574 (dalej również jako „firma CUMULUS”). Dane kontaktowe:
CUMULUS OUTDOOR sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 19
81-211 Gdynia
NIP: 9581727747
adres poczty elektronicznej: [email protected]
Numer kontaktowy Biura Obsługi Klienta firmy CUMULUS: +48 58 620 94 12, czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 czasu polskiego.
Niniejszy Regulamin jest skierowany do Konsumentów i określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży artykułów w Sklepie Internetowym Konsumentom.
Składanie zamówień przez Przedsiębiorcę odbywa się nie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ale za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

 

§2 Definicje i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Definicje:
1) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) Sprzedawca/firma CUMULUS – Cumulus Outdoor sp. z o.o., REGON 523156326, Numer KRS 0000992574, NIP 9581727747.
3) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego (dotyczy Konsumentów).
4) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która nie jest Konsumentem.
5) Sklep Internetowy / Strona Internetowa - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://cumulus.equipment/.
6) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7) Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym.
8) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
9) Konto - konto Klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
10) Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiający utworzenie Konta.
11) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Towar.
13) Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
14) Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16) Umowa – Umowa Sprzedaży, Umowa zawarta na odległość.
17) Użytkownik – podmiot odwiedzający Stronę internetową, korzystający ze Strony internetowej.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, zakładania Konta i składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową, spełniającą wymogi konieczne do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do firmy CUMULUS, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią zgodą firmy CUMULUS wyrażoną na piśmie.
4. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez firmę CUMULUS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby lub mogłaby potencjalnie naruszać interes firmy CUMULUS.

 

§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Korzystanie i likwidacja Konta również są nieodpłatne.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić Formularz rejestracyjny udostępniony przez firmę CUMULUS na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do firmy CUMULUS poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość i obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracyjnym.
5. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez firmę CUMULUS. Z tą chwilą firma CUMULUS rozpoczyna prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania na nim zmian jak i jego usunięcia.

 

§4 Ustalenia dotyczące cen Towarów
1. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. W ceny Towarów podane na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego nie są wliczone koszty dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo uwzględniane w całkowitej wartości Zamówienia, która to wartość ukazuje się w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.
3. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Twoim koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
5. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
6. Firma CUMULUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu Internetowego, wycofywania dotychczasowego asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 5 Składanie Zamówienia
1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez Stronę Internetową Sklepu Internetowego www.cumulus.equipment. Firma CUMULUS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub zakłócenia powodujące utrudnienia w komunikacji, polegające w szczególności na braku przesyłu danych, jak i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Ze względu na charakter produkcji, ostateczna waga Towaru może różnić się o około 5% od wagi prezentowanej na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
3. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
5. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" na podstronie danego Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do firmy CUMULUS, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamów i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do firmy CUMULUS, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę. Złożenie Zamówienia wiąże się z koniecznością uiszczenia całości ceny oraz kosztów dostawy przez Klienta.
6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie firmie CUMULUS przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. Po złożeniu Zamówienia, firma CUMULUS przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy, na co Klient wyraża zgodę. Zamówienie otrzymuje wówczas status: „Nowe”.
9. Następnie, po zaksięgowaniu kwoty, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o uiszczonej zapłacie. Zamówienie otrzymuje wówczas status: „Zapłacone”.
10. W momencie wysyłki Towaru firma kurierska przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacje dotyczące przesyłki, umożliwiające Klientowi śledzenie przebiegu dostawy przesyłki od firmy CUMULUS do Klienta. Zamówienie otrzymuje wówczas status: „Wysłane”.
11. Oprócz informacji, które Klient otrzymuje na adres e-mail, Klient może również sprawdzać status Zamówienia na swoim Koncie Klienta na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
12. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem firmy CUMULUS o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 

§ 6 Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1) przed odbiorem zamówionego Towaru – płatność przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego,
2) przed odbiorem zamówionego Towaru – płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Autopay, PayU (przy czym zapłata w tej formie odbywa się z uwzględnieniem regulaminu tychże serwisów). Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- Mastercard
- MasterCard Electronic
- Maestro
 
3) gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej – należność za Towar pobiera kurier.
2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez firmę CUMULUS fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

 

§ 7 Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów
1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje firma CUMULUS. Koszt dostawy wyliczany jest podczas składania Zamówienia, a jego wysokość uzależniona jest od wybranego kraju dostawy.
2. Jeśli Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. W takim przypadku koszt dostawy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wynosi od 9 do 25 EURO.
3. Czas realizacji Zamówienia wynosi odpowiednio: do 4 tygodni w przypadku produktów seryjnych oraz do 8 tygodni w przypadku produktów wykonywanych na specjalne Zamówienie – licząc od dnia zawarcia Umowy.
4. Czas realizacji Zamówienia może zostać indywidualnie uzgodniony z firmą CUMULUS z inicjatywy Klienta. W celu uzgodnienia konkretnego terminu konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
5. Po skompletowaniu Zamówienia Towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy. Przewidywany czas transportu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej waha się od 1 do 7 dni roboczych w zależności od położenia kraju docelowego.
6. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest o tym informowany. Klient decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, firma CUMULUS skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. Koszt ponownej dostawy ponosi Klient.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając firmie CUMULUS oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]. W tym celu możliwe jest skorzystanie z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z załączonego wzorca nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 30-dniowego terminu licząc od dnia odstąpienia od Umowy na adres: CUMULUS, Ul. Opata Hackiego 19, 81-211 Gdynia, z dopiskiem „Zwrot”. Zwracany Towar prosimy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim firma CUMULUS przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował firmę CUMULUS o odstąpieniu od Umowy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Firma CUMULUS zwróci mu kwotę równą uiszczonej cenie Towaru niezwłocznie (lecz nie później niż w ciągu 14 dni od poniższych zdarzeń) po otrzymaniu Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przez firmę CUMULUS przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem uiszczonej płatności. Zwrot może nastąpić przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt wysyłki Towaru do Klienta podlega zwrotowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Firma CUMULUS jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Firma CUMULUS ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za Towar niezgodny z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać jego wymiany lub naprawy. Towar zostanie wymieniony na Towar zgodny z Umową Sprzedaży lub naprawiony i doprowadzony do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, a jeżeli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wszelkie reklamacje oraz oświadczenia rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia związane z niezgodnością Towaru z Umową Sprzedaży, jest zobowiązany udostępnić Towar niezgodny z Umową Sprzedaży  Sprzedającemu, w tym celu może dostarczyć w/w Towar na adres firmy CUMULUS. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwykłe koszty związane z odesłaniem Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży obciążają Sprzedającego. Sprzedający zwraca koszty związane z odesłaniem Towaru niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Do odsyłanego Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży w transporcie.
4. Po uznaniu reklamacji, w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o których mowa w pkt. 2, zwrot części lub całości płatności zostanie dokonany przez firmę CUMULUS przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. Zwrot może nastąpić przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
5. Klient może zgłosić firmie CUMULUS reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez firmę CUMULUS. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Firma CUMULUS niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 10 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez firmę CUMULUS mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
3. Warunki skorzystania z gwarancji określają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub związanych ze stosunkami prawnymi w nim opisanymi jest prawo polskie.
2. Klient posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a firmą CUMULUS,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.
4. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.
5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php .
6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a firmą CUMULUS, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl ).
7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
8. Konsument może również przystąpić do rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/,
9. Skorzystanie z opisanych w szczególności w Regulaminie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie (tzn. wymaga to każdorazowej zgody Klienta i każdorazowej zgody firmy CUMULUS).

 

§ 12 Polityka prywatności
1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych Klienta jest firma Cumulus Outdoor sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 19, 81-211 Gdynia, REGON 523156326, Numer KRS 0000992574, NIP 9581727747.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z postanowieniami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
4. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania Zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia Zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i fakultatywne.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania Zamówienia.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji i rozliczeniu Zamówienia, w szczególności w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów, tj. firmie kurierskiej, której firma CUMULUS powierza wykonanie dostawy, a także usługodawcy hostingowemu. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony Towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji.
8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu Klient może zalogować się na swoje Konto na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego i dokonać pożądanych zmian.
9. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z firmą CUMULUS za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: [email protected].
10. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany wyłącznie w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez podania przyczyn.
11. Wyrażenie zgody na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów następuje przez wyrażenie przez Klienta zgody poprzez przesłanie przez Klienta danych kontaktowych podczas wypełniania formularza zapisu do Newslettera lub składania Zamówienia.
12. Firma CUMULUS wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną Internetową) podczas przeglądania Strony Internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną Internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
13. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej, dostosowywanie Strony Internetowej do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Strony Internetowej), badanie ruchu Użytkowników w ramach Strony Internetowej.
14. Pliki cookies są wykorzystywane w Stronie Internetowej za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Strony Internetowej.
15. Użytkownik Strony Internetowej może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Strony Internetowej. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Strony Internetowej będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony Internetowej.
16. Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej dostarczanej przez firmę Google, Inc. (“Google”). W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki typu “cookies”, standardowo przekazywane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Można nie zgodzić się na stosowanie plików typu “cookies”, zaznaczając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, należy jednak mieć na uwadze, że może to skutkować niemożnością korzystania w pełni ze strony internetowej. Można również zapobiegać zbieraniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki typu “cookies” odnoszących się do sposobu korzystania przez użytkownika ze strony oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
17. Na Stronie internetowej znajdują się zakładki społecznościowe do takich portali, jak Facebook. Użytkownik jest przekierowywany do witryny internetowej odpowiedniego dostawcy usługi po kliknięciu grafiki osadzonej w naszej witrynie; dopiero wtedy informacje o użytkowniku są przekazywane stosownemu dostawcy usługi. Korzystanie z omawianych usług regulowane jest przez polityki prywatności odpowiednich dostawców usług.
18. Na Stronie internetowej stosowane są wtyczki społecznościowe (“Wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na podstawie jednego z logo portalu Facebook (białe “f” na niebieskim kafelku, termin “Lubię to” lub znak “kciuka w górę”) lub mieć dodatek “Wtyczka społecznościowa portalu Facebook”. Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Jeśli użytkownik jest członkiem portalu Facebook i nie chce, by portal ten zbierał o nim dane i łączył te dane z danymi członka przechowywanymi w firmie Facebook, należy wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem tej strony internetowej. Dodatkowe ustawienia i możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych do celów reklamowych dostępne są w ustawieniach profilu portalu Facebook na stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
1) realizacji Zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z Umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Klientowi informacji o usługach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz zwiększenie sprzedaży usług administratora; dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) poprawnego działania strony internetowej, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o zachowaniu Klienta w sieci czy adresie IP Klienta, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowych zakupów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Administrator będzie przetwarzać dane:
1) przez okres posiadania przez Klienta konta na stronie internetowej,
2) do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu w zakresie, w jakim jego dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych,
3) przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
4) w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim. Inne wersje językowe Regulaminu stanowią jedynie tłumaczenie tekstu polskiego, a w przypadku rozbieżności w rozumieniu zapisów poszczególnych wersji językowych rozstrzygające znaczenie dla wykładni pojęć występujących w Umowie ma polski tekst Umowy.
2. Firma CUMULUS honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego na terenie Polski prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
3. Firma CUMULUS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu wszystkie umowy, Zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy lub złożenia Zamówienia przez Klienta, a nowy regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do umów zawartych po jego wprowadzeniu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
6. Firma CUMULUS informuje, że w przypadku korzystania ze środków komunikowania się na odległość a także w przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną występują zagrożenia związane w szczególności z możliwością naruszenia tajemnicy komunikowania się. Firma CUMULUS podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i rekomenduje podejmowanie takich działań swoim Klientom.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2024 r. i obowiązuje do zamówień i umów złożonych / zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: FORMULARZ ZWROTU